Aha Mitshay

Written by Tandin Wangyal

Aha Mitshay

Tshangla lyrics
ཨ་ཧཱ་མི་ཚེ་ སྨུག་པ་ དཱ་བུ་ ཕེ་ནི་འདི་ནཱ། ༉
ལོགས་པུ་ མ་ལགས་
སྐྱིད་པ་དུས་ཀ་ ངར་ལ་ རྕང་ལ་ནཱ་།
ཤི་ལས་ནོངས་ཀ་ ཧཱང་ཨཱ་དུ་ཡཱ་།
སེམས་ མི་ནི་ གོ་ཅོ་་་་་ ྾༤

འཛིམ་གླིང་ནང་ཀ་ སྲོང་ངོ་འབའ་ཀྱིས།
རྒྱུ་ནོར་ ག་ འབག་ཆ་ཨ་ནཱ།
ཨུ་ནུ་ག་དོན་གའི་ སྲོང་ངོ་འབའ་ཀྱིས།
དཀོན་མཆོག་བུ་འུ་ དྲན་མུ་མ་ལགས། ྾༢

ཨ་ཧཱ་མི་ཚེ་སྨུག་པ་ དཱ་བུ་ཕེ་ནི་ འདི་ནཱ།
ལོགས་ པུ་ མ་ ལགས་
སྐྱིད་པ་དུས་ཀ་ ངར་ལ་ རྕང་ལ་ནཱ་།
ཤི་ལས་ནོངས་ཀ་ ཧཱང་ཨཱ་དུ་ཡཱ་།
སེམས་ མི་ནི་ གོ་ཅོ་་་་་ ྾༤

རང་སྐབས་སྟབས་ཐུར་ རྒྱུ་ནོར་མ་ལགས།
མ་ལ་རང་ག་ ཕམ་ སྤུན་ཆ་བུ།
སྡུག་སྔལ་ནང་ཀ་ རེ་བ་མ་བ།
ཡེ་ཤུ་ཅཱ་ རྒྱ་ག་ ཆ་རོགས། ྾༢

ཨ་ཧཱ་མི་ཚེ་སྨུག་པ་ དཱ་བུ་ཕེ་ནི་ འདི་ནཱ།
ལོགས་ པུ་ མ་ ལགས་་་་་
སྐྱིད་པ་དུས་ཀ་ ངར་ལ་ རྕང་ལ་ནཱ་།
ཤི་ལས་ནོངས་ཀ་ ཧཱང་ཨཱ་དུ་ཡཱ་།
སེམས་ མི་ནི་ གོ་ཅོ་་་་་ ྾༤

Phonetics Translation
Aha mitshay mukpa dabu…, Pheyni dina lokpu mala,
Kit-pa dhi-ga, ngar-la Chang la-nan
She-lay nong ka, Hang adu yah,
Sem mini-Go-Cho (X 4)

Zamling Nangka Song-Ngo ba-ki, Junor ga… Bak-chha ana,
Aunu ga dengai, songo baki kencho bu… Dranmu mala (X 2)

Aha mitshay mukpa dabu…, Pheyni dina lokpu mala,
Kit-pa dhi-ga, ngar-la Chang la-nan
She-lay nong ka, Hang adu yah,
Sem mini-Go-Cho (X 4)

Rang-kab Tab-thur Junor mala, Mala rang ga… Pham-Pincha bu…
Dungyel Nangka…, Rewa mawa…, Yeshu cha Jaga Chharo… (X2)

Aha mitshay mukpa dabu…, Pheyni dina lokpu mala,
Kit-pa dhi-ga, ngar-la Chang la-nan
She-lay nong ka, Hang adu yah,
Sem mini-Go-Cho (X 4)