Kencho Ga Sunga

Written by Tandin Wangyal

Kencho Ga Sunga

Tshangla lyrics
༉ དཀན་མཆོག་ག་གསུངས་ག་ ན་ནན་ཅོ་ཆ་རོགས།
དུས་སྐབས་ ཕྱོ་ལ་སྐབས།
ངམ་གཉིས་ཅིང་ ག་ཚེ་ རྟགས་པ་མ་ལཱ།
བུ་ལས་ཧང་ཅག་ཡ། (༢྾༡)

ཀ༽ ཨུ་ཐུ་ཨ་ལས་དག་ནི་ ཨུ་ནུ་ཨ་ལས་དག་ནི།
མི་ཚེ་ ཆུམ་ལ་ན་་་་་་་་་་
མི་ཚེ་ ཆུམ་ནི་ དི་ལ་སྐབས་ནི།
བུ་ལས་ ཧང་ཅག་ ཡ། (༢྾༡)
ཤི་འདེ་ཀྱེ་ ཚེ་འབང་ མེ་ནང་ཀ།
ཚེ་འབང་ ས་ ནང་ཀ་་་་་
ལུས་སེམས་ གཉིགས་ཅིང་ རྦེཌ་ནི་དི་ལ།
ནམས་ཤིས་ དམྱལ་བ་དི་དུ། (༢྾༡)

ཁ༽ མཁས་པ་དང་ ཡོངས་སྦ་བོད་དིང་དང་སྡུག་པུ།
མ་ཤི་ཁན་ ཨི་བི་ཅ་ཡ།
སྲོག་ཤོ་ནི་ དི་ལ་ སྐབས་ནི།
ཐར་ལམ་ ཡི་བི་ ནོངས་པ། (༢྾༡)
བྱི་བི་ལས་ སྐྱིད་པ་ སྡུག་བསྔལ་ག་སྐྱབས་ནི།
དཀོན་མཆོག་ག་ གསུངས་ ག་ཅ།
རང་དཀོན་མཆོག་ག་ དད་པ་ཨ་ནི་ལགས།
སྡུག་སྔལ་ ག་སྐྱབས་ ཨ་ལེ། (༢྾༡)

དཀན་མཆོག་ག་གསུངས་ག་ ན་ནན་ཅོ་ཆ་རོགས།
དུས་སྐབས་ ཕྱོ་ལ་སྐབས།
ངམ་གཉིས་ཅིང་ ག་ཚེ་ རྟགས་པ་མ་ལཱ།
བུ་ལས་ཧང་ཅག་ཡ། (༢྾༡)

Phonetics Translation
Kencho ga sung ga nanancho charo, di kab chhola kap,
(ngam nigching ga tshay takpa mala bulay hangcha ya)2

Au thu alay dak ni, aunu alay dak ni, mitshay chhumla na,
(Mitshay chhumne dila kab ni bulay hangcha ya) 2
Shiday ki tshe-bang mey Nangka, tshe-bang sa Nangka,
(Li-sem nigching brayni dila, namsi ngewa dhi-du) 2

Khaybadang yongba, bayding dhang dukpu, mashi-khan ebi-cha ya,
(Shok sho-ni dila kab ni thar lam e be nong pa) 2
Jibe lay kitpa,dungyel ga chapni Kencho ga sung ga cha,
(Rang Kencho ga deypa ani la, dungyel ga chap alay) 2

Kencho ga sung ga nanancho charo, di kab chhola kap,
(ngam nigching ga tshay takpa mala bulay hangcha ya)2