Zoma Cha

Written by Tandin Wangyal

Zoma Cha

Tshangla lyrics
༉ ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མར་ཅ།
ཤོ་ནང་ ཕི་ལས་ དུས་སྐབས་ ཤེག་པ་ཅ།
དགེ་ཕེ་ བུ་མང་གིས་ སྡུག་པས་བུ་མང་གིས།
ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ ཕིན་ཕྱོ་ལས། (༢྾༡)
ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མར་ ཅ།

ཀ༽ ས་ཕྱོག་ འཛམ་བུ་གླིང་ག་
རྟགས་པ་རྟེན་པ་མ་ལགས། (༢྾༡)
ཨཱོ་མ་ཅ་ཀ་ དག་པ་ ཨཱོ་མ་མ་བ་ རི་ན།་(༢྾༡)
ཐམས་ཅན་ ག་ར་ བྱོན་པར་ ལེགས་སོ། (༢྾༡)

ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མར་ཅ།
ཤོ་ནང་ ཕི་ལས་ དུས་སྐབས་ ཤེག་པ་ཅ།
དགེ་ཕེ་ བུ་མང་གིས་ སྡུག་པས་བུ་མང་གིས།
ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ ཕིན་ཕྱོ་ལས། (༢྾༡)
ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མར་ ཅ།

ཁ༽ དགའ་བ་སྐྱིད་པ་ཅ་ ད་རིས་ནིང་ཀ། (༢྾༡)
ཡེ་ཤུ་ག་ རྒྱལ་སྲིད་ ག་
ཨའི་ཤོ་ནང་ཕི་ནི་ ཕྱོག་ལས། (༢྾༡)
རྩ་བ་ ཡེ་ཤུ་མཚན་ག་ བཀྲིས་བདེ་ལས། (༢྾༡)

ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མང་ཅ།
ཤོ་ནང་ ཕི་ལས་ དུས་སྐབས་ ཤེག་པ་ཅ།
དགེ་ཕེ་ བུ་མང་གིས་ སྡུག་པས་བུ་མང་གིས།
ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ ཕིན་ཕྱོ་ལས། (༢྾༡)
ཨའི་སྦ་ ཐམས་ཅན་ འཛོམས་མང་ ཅག།

Phonetics Translation
Aiba tham chen zomacha, shonang philay di kap shekpacha
Gayphey bu mang gi, Duk pay bu mang gi
Tham chen sho nang, phuen cho ley (2X1)
Aiba tham chen zomacha

Shacho Zambuling ga, takpa toenpa mala (2)
Oma chaka dakpa, Oma mawa rina (2)
Tham chen garang joenpar lekso(2)

Aiba tham chen zomacha, shonang philay di kap shekpacha
Gayphey bu mang gi, Duk pay bu mang gi
Tham chen sho nang, phuen cho ley (2X1)
Aiba tham chen zomacha

Gawa kitpacha dari ningka (2)
Yeshu ga gyalsey ga ai shonang pheyne cholay (2)
Tsha-wa Yeshu tshen ga Tashi delek (2)

Aiba tham chen zomacha, shonang philay di kap shekpacha
Gayphey bu mang gi, Duk pay bu mang gi
Tham chen sho nang, phuen cho ley (2X1)