Aha Song Ngo

Written by Tandin Wangyal

Aha Song Ngo

Tshangla lyrics
ཨཱ་ཧཱ་སྲོང་ངོང་ག་ཚེ་ཤོ་་་
ཡེ་ཤུ་མ་བ་སྟོང་པ་ཤ་གི་ལགས། (༢ ྾༡)
སྔམ་ག་ཕེན་མ་ སྨུག་པ་ སྤུརས་ ཀེན། (༢ ྾༡)
ཨཱ་ཧཱ་སྲོང་ངོང་ག་ ཚེ་ཤོ་ཡེ་ཤུ་མ་བ་
སྟོང་པ་ཤ་གྱི་ལགས།

ཀ༽་. འཛེས་མུ་སྒང་ཀའི་ གེ་བ་ རྒྱི་གིས་ སྒྲུབས་ཕ།
དག་པ་ རྒྱ་ག་ ཚེ་ག་
སྐྱིད་པ་ ཧཱ་ལ་རང་ མ་འབྱུང་ཤི།
ལ་ལ་ལ་་་་་་་་
འཛེས་མུ་སྒང་ཀའི་ གེ་བ་ རྒྱི་གིས་ སྒྲུབས་ཕ།
དག་པ་ རྒྱ་ག་ ཚེ་ག་
སྐྱིད་པ་ ཧཱ་ལ་རང་ མ་འབྱུང་ཤི།
སྡུག་པེ་ དང་ ཤི་ ལས་ ནོང་ ཀ།
ཧཱ་ལཱ་རང་མ་བ་ སྡུག་བསྔལ་ ཧེ་ཧེ་ འབྱུང་མེ།

ཨཱ་ཧཱ་སྲོང་ངོང་ག་ཚེ་ཤོ་་་
ཡེ་ཤུ་མ་བ་སྟོང་པ་ཤ་གི་ལགས། (༢ ྾༡)
སྔམ་ག་ཕེན་མ་ སྨུག་པ་ སྤུརས་ ཀེན། (༢ ྾༡)
ཨཱ་ཧཱ་སྲོང་ངོང་ག་ ཚེ་ཤོ་ཡེ་ཤུ་མ་བ་
སྟོང་པ་ཤ་གྱི་ལགས།

ཁ༽ སྐྱིད་པ་ ཨོ་ག་ རང་ལཱ་མ་
དག་པ་རྒྱི་གིས་ནོང་སྤེ་མར་ཤིས།
སྡུག་བསྔལ་འབང་སྨེ་མར་འབའ་
རྒྱ་ག་ཚེ་ག་འབྱུང་མང་། (༢྾༡)
ལ་ལ་ལ་་་་་་་་
སྐྱིད་པ་ཨོ་ག་ རང་ལཱ་མ་
དག་པ་རྒྱི་གིས་ནོང་སྤེ་མར་ཤིས།
སྡུག་བསྔལ་འབང་སྨེ་མར་འབའ་
རྒྱ་ག་ཚེ་ག་འབྱུང་མང་། (༢྾༡)
ལ་ལ་ལ་་་་་་་་
སྡིག་ཅན་རྒྱང་ད་བུ་ ཨི་བི་གྱིས་ རྐྱབས་གཟིགས་པས།
ཨཱོ་ རྐྱབས་གཟིགས་པས།

ཨཱ་ཧཱ་སྲོང་ངོང་ག་ཚེ་ཤོ་་་
ཡེ་ཤུ་མ་བ་སྟོང་པ་ཤ་གི་ལགས། (༢ ྾༡)
སྔམ་ག་ཕེན་མ་ སྨུག་པ་སྤུརས་ ཀེན། (༢ ྾༡)
ཨཱ་ཧཱ་སྲོང་ངོང་ག་ ཚེ་ཤོ་ཡེ་ཤུ་མ་བ་
སྟོང་པ་ཤ་གྱི་ལགས།

Phonetics Translation
Aha Song-Ngo Ga tshe-sho, Yeshu mawa tong-pa sha gila (X2)
Ngam ga phen-ma, Mukpa ha Prusken (x2)
Aha Song-Ngo Ga tshe-sho, Yeshu mawa tong-pa sha gila

Ze-mu Gang Kai Gewa gi ghi Dupha, Dakpa jaga Tshe ga,
Kitpa halar-ang Majung she (x2)

Hey hey hey,,,, lalalalala

Ze-mu Gang Kai Gewa-gi ghi Dupha, Dakpa jaga Tshe ga,
Kitpa hala-rang Majung she (x2)
Dhuk-pay dang she-lay Nong ka, hala rang mawa dhungyel hey-hey Jungmay

Aha Song-Ngo Ga tshe-sho, Yeshu mawa tong-pa sha gila (X2)
Ngam ga phen-ma, Mukpa ha Prusken (x2)
Aha Song-Ngo Ga tshe-sho, Yeshu mawa tong-pa sha gila

Kid-pa ohga rang lama, Dhakpa Jegi Ngon-pay Mar-she,
Dhung-Ngel Bhang-may marba, Jaga tshey ga Jung ma
Heyheyhey,,,,,, lalalalala…….
Kid-pa ohga rang lama, Dhakpa Jegi Ngon-pay Mar-she,
Dhung-Ngel Bhang-may marba, Jaga tshey ga Jung ma
Dhik-chen Jang dhabu, ebi-gi chap-zik-pay oh…, chap-zik-pay

Aha Song-Ngo Ga tshe-sho, Yeshu mawa tong-pa sha gila (X2)
Ngam ga phen-ma, Mukpa ha Prusken (x2)
Aha Song-Ngo Ga tshe-sho, Yeshu mawa tong-pa sha gila