Bethlehem

Tshangla lyrics
ཀ༽ བེཌ་ལེ་ཧེམ་ག་ ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་འཁྲུངས་མ། (༢྾༡)
ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་ འཁྲུངས་མ།
ཡེ་རུ་ས་ ལེམ་ག་སྲོང་ངོ།
ཐམས་ཅན་ཤོ་ནང་ དག་པ་ ཕི་ཝ། (༢྾༡)

ཁ༽ གོ་ཅོ་ ངབ་ཀ་ དཔོན་ ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི། (༢྾༡)
མ་རི་ཡམ་གེ་ འཁྲུངས་མ།
ཡེ་རུ་ས་ལེམ་ག་ སྲོང་ངོ།
ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ དག་པ་ ཕི་ཝ། (༢྾༡)

ག༽ ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་དར་ གྱི་ལོམ་ཉི་ཐ་ཝ། (༢྾༡)
ཝ་ད་ས་ ཤི་ཤ་ཅམ་ ཀ།
ཡེ་རུ་ས་ལེམ་ག་ སྲོང་ངོ།
ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ དག་པ་ཕི་བ། (༢྾༡)

ང་༽ བེཌ་ལེ་ཧེམ་ ག་ ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་ འཁྲུངས་མ། (༢྾༡)
ཡེ་ཤུ་མོ་ཤཱི་ འཁྲུངས་མ།
ཡེ་རུ་ས་ལེམ་ག་ སྲོང་ངོ།
ཐམས་ཅན་ ཤོ་ནང་ དག་པ་ཕི་ཝ། (༢྾༡)

Phonetics Translation
Bethlehem ga Yeshu Mashi thungma (2)
Yeshu Mashi thung-ma
Yerusalem ga songo, thamchen shonang dakpa phiwa (2)

Gocho ngapka pon Yeshu Mashi (2)
Mariam gi thungma
Yerusalem ga songo, thamchen shonang dakpa phiwa (2)

Yeshu Mashi dargi lomni tha wa (2)
Wa da sa shi sha cham ka
Yerusalem ga songo, thamchen shonang dakpa phiwa (2)

Bethlehem ga Yeshu Mashi thungma (2)
Yeshu Mashi thung-ma
Yerusalem ga songo, thamchen shonang dakpa phiwa (2)