Paghilom (Healing)

CCLI# 7184235
Written by Lee Simon Brown, Catherine Go, and Tim Velasco
©2021 Victory (Admin. by Every Nation Churches & Ministries, Inc.)

Paghilom (Healing)

VERSE 1
Nasa Iyong mga kamay
Ang paghilom ng Iyong bayan
Pakinggan ang inaalay
Ang handog ng pusong nagsisisi

VERSE 2
Ang Ngalan mo ang may taglay
Ng pag-asa sa aming bukas
Kalugdan ang inaalay
Ang handog ng bansang nagsisi

PRE-CHORUS
Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami

CHORUS
Mula sa langit
Kami ay dinggin
Lunasan ang bayang
Naghihinagpis
Sa ‘Yong pag-ibig
Palalayain
At patatawarin

BRIDGE
Iyong diringgin at patatawarin
Ang bayan namin
Sa wika Mo’y gagaling