Maghari

CCLI# 7157678
Written by Vivien Borres, Lee Simon Brown, Richard Garcia & Sofia Paderes
©2019 Victory (Admin. by Every Nation Churches & Ministries, Inc.)

Maghari

VERSE 1
Sa gitna ng kaguluhan
Ang tinig Mo ay hanap
Sa tempo Mong banal
May bagong kagalakan

VERSE 2
Ang tanging mananatili
Ay ang lyong sinabi
Sa kataas- taasan
Ikaw pa rin ang Hari

CHORUS
Dakila at kailanma’y ‘di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko

Ang lyong kaharian ang aking adhika
O Diyos dalangin ko’y maghari Ka

VERSE 1 & 2

CHORUS

BRIDGE
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa tulad ng sa langit
Sa’Yo ang kaharian, kapangyarihan
At kaluwalhatian

CHORUS