Awit Ng Bayan

CCLI# 7102477
Written by Charles Bautista, Joahnna Tubalinal & Lee Simon Brown
©2017 Victory (Admin. by Every Nation Churches & Ministries, Inc.)

Awit Ng Bayan

VERSE
Si Yahweh ang tanging Diyos
(Yahweh is the one true God)
May gawa ng lahat ng mabuti
(Creator of everything good)
Ang lahat ng nilikha Mo’y
(All that You have made)
Sumasamba sa ’Yo
(Worships You)

Ang aming baya’y pinupuri Ka
(Our nation praises You)
Itinataas, dinadakila
(Lifts You up, exalts You)
Ang aming puso ay iisang
(As one, our hearts)
Umaawit sa ’Yo
(Sing praise to You)

CHORUS
Mapalad ang bayan na Iyong ibinukod
(Blessed is the nation that You have set apart)
Mapalad ang bansang sa ’Yo lamang sumusunod
(Blessed is the nation that obeys You alone)
Maghari Ka’t manahan sa aming pagpupuri
(Be enthroned and dwell in the praises of Your people)
Ikaw lang, O Diyos
(You alone, O God)

VERSE

CHORUS

TAG
Ikaw lang, O Diyos
(You alone, O God)

BRIDGE (3X)
Aleluya, Aleluya
(Hallelujah, hallelujah)
Pinupuri Ka namin
(We praise You)

Aleluya, Aleluya
(Hallelujah, hallelujah)
Pinupuri Ka namin
(We praise You)

CHORUS

TAG (2X)
Ikaw lang, O Diyos
(You alone, O God)